پروفایل نویسنده

آرشیو مطالب

کلیه مطالب این وبلاگ

طراح قالب : آی تممی نویسم از تمامی روزهایی که روزهای من نیست ، به نام توست !!!
حرف تو که باشد

حتی مادرم شوق را از نگاهم میخواند

کافی است صدایت بپیچد

آن وقت مادرم هم خنده کنان بدرقه ام میکند

کافی است عطرت فضا را عطراگین کند

کافی است نویدت از آسمان هویدا شود

کافی است باشی

بباری

و

بباری

مست میشوم

دیوانه میشم

عاشق میشوم

دوباره و دوباره

حالا فکر کن

من باشم و تو باشی و یه خیابان و یک رفیق شش دانگ

چتر را هم جا گذاشته باشم

تو فکر کن چه شود

چه شبی باشد

شب مهمانی من با اولین باران پایـــیـــــزی

فکر کن جمعه باشد

غروب باشد

یک خیابان دراز باشد و مسیری که نمیدانی به کجا میرود

و یک هم نشین دل نشین

و باران هم ببارد

اولین باران پاییــــــــزی  :)

 +هنوزم با صدای هر رعد دلم می تپه :)

+کاش شسته شده باشه امشب 

همه گناه ها و غم ها ، دلتنگی ها 

+کاش بدونم هنوزم ... :(

 

 

 

 

|- בُخـتَـرپآیـیـزے -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
ســــــآلـهـا گـُذشت

چیزی نزدیک 21 سال

و

من هنوز مثل تمام سالهای گذشته عاشق پاییزم

هنوز هم بوی نم را دوست دارم و تمام روزهای نمناک پاییز را هوا را نفس که نه ، زندگی می کشم

هنوز عاشق بوی نارنج و شکوفه های پرتقالم

هنوز با صدای خش خش برگها قدم میزنم و برگهای رقصان هوا را می شمرم

و هرروز بیشتر از دیروز عاشق میشوم

عاشق زندگی باطنا پیچیده و ظاهرا رویایی

عاشق تمام روزمرگی هایم

تمام دغدغه های گاه و بیگاه هیچ و پوچم

عاشق تمام چیزهای کوچک و ساده ای که مرا به این زندگی پیوند می زنند

پاییز من آمَـــد

رسیدنت مبارک !!! :)

 +پاییز که میشود جای خالیت بیشتر از هر چیز میان خیابان های خزان زده به چشم می آید ، نمی آیی؟!

 

+امـــــــروز

آرزو دارم

فاصله نباشد میان تو و تمام آرزوهایت

آه نباشد میان تو و تمام رویاهایت

تو باشی

و

خنده از ته دل و

و لبخند خدا از شادی تو :)

 

پاییــــــــــــــــــــــــزتون مبارکـــــــــــــ :)

|- בُخـتَـرپآیـیـزے -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
تمــــــآم  تـَنم مــیــســـوزَـد از زخــ ـم هـــآیـــ ـی کــهـ  هــَـــــرروز بــَـدـتــَر از دیــروز خـــوردـهـ ام

درد یــکـــ اتــفــآقـــ  کـــهـ بــه اتــفــآقــ تــــو ، دردش دردنـــآکــــتـــر بــآشــد شــکــنـجـه ام مـیـدهــد 

مــَن از دســتـــ رفــتــهـ ام

شــکـــسـتهـ ام

به انـتــهـــآیــِ زوال رسـیـدـهـ ام  بـهـ انـتــهــآیـــِ جــآدـهـ ایــ کــهـِ گـُـمــآن میــکـــردـم 

بـهـ اتـفـــاق تــو بــهـِ رنــگـــیــن کــمــان بـــرســد

درد مـی کــشــم 

مـی ســـوزم 

امــا اشــکـــ نــخــواهـــــم ریــخـــتـــــ 

پــنــهــان شـــدـهـ ام پــشــتــــِ لـبـخـندی کــه درد مــی کند !!!

 

+هـَنـوزَم یــکــ ســری چــیــزا مــثــل قــَبــله ، مـثـــل ترسیدن من از دندونپزشکی :(

+ بـزرگـــ شـدنـم مـصـادفــ شـُد بــا ایــنــکـه حــرفــــ بــشــنـَومــ و حــرفــ نــزنــم 

+زخـم بــُخـورم و دَم نــزـنــم 

+گــاهــی سـقـفـــِ بـُـلند آسـمــون انـقــدر بــرام کـوتاه مـیشــه که نفس کــم مــیارم :(

+خداجون ! آدم بودن ، خوب بودن توی این زمین خیلی سخت شده برام خیـلی :((

|- בُخـتَـرپآیـیـزے -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
مــَـرا کـِهـ مـی شـِـنـآســی ؟!

خـُـودَمــَ ـم ، کـَـسی شـبـیـهـ هـیـچــ  ـکـَس

کـَــمـی چـِـشـمـــ بــگــردآنــی پـیــدآیـَـم مـیـکـُـنـی

در مـیــان واژه هـایــی کــِه مـی نـویــسـَم

وَ

بـهـ  سُـخـره مـی گــیـرَم سـنـگـــِ سـَنـگـیـن  حرفـهـآیــ بـُـغـض شـده اَمــ را

بـهـ  سُـخـره مـی گــیـرَم بـُـغـض هــآی نیـمه جــ ـآنــِـ خـَـسـتــهـ  را

تا اَشـکــ نـشـوند ، هـِـق هـِـق نـشـوند، حـَـرفــ نـشـوند

کـَــمـی چـِـشـمـــ بــگــردآنــی پـیــدآیـَـم مـیـکـُـنـی

مــَــن هـَــمــآنــم کــه بــودَمـــ

مـِـهـرَبــآنـــــ

صـَــبــــور

مــَــغـرور

و کـَـ ـمــی بـَـهــآنـِـهـ گـــیــر

مــَـ ـن در حـَـوآلـــیـــِ اَشـکـــ ـهـایــِ  نــیـمــه شـَـبــمـــ

حـَـوآلـــیـــِ ، هـَـوآیــِ غـَــمــ زَده غـُـروــب جـُـمـعــِه هــا

حـَـوآلـــیـــِ چـِشــمـــ ـهـآیــِ ســُـرخــِ خــُـورشــیــد ، وقـَـتــی بــوسـه بـِــه دریــآ مـی زنــَد

مـَــ ـن هـَــســتــَمـــ

کـَــمـــی کـَـمــرَنــگـــ ـتــَر

کـَــمـــی خـَـســتــهـِ  ـتـَر

امــا هـَــســتــَمـــ

"مـَـــرآ پــِـیــ ـدآ کــُـ ـن "

 

 

+ از تـَـمـآمــِ خـواهــش هــا، خــواسـتــهـِ و نـَـخــواســتــهـِ هـا ---> تـمـَـنـایــِ یـکــ راـهـ ، یـکــ نــگــاـهـ

+ شـَـبــهـایــی کـِـهـ تــوی بــیــداریـــ  هـَـمـــ خــواب مــی بــیــنــم

|- בُخـتَـرپآیـیـزے -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

گــاهـی دلــم مـیـخـواد زــندگـیـمو بــدم دـسـت یـکــی و بــگــم مــن خــسـتـه شـدم یـه ذره تـو جــام بـاش (!)

 

 

+میخواستم بعد یه سفر عالی از خودم و دریا بگم اما ...

+وفتایی که حوصله نوشتن ندارم و از همه مهمتر نوشتن دردی ازم دوا نمیکنه :(

+نوشتم که یادم باشه . . .

+سردرد مضحک و کشنده کم بود که معده درد هم اضافه بشه بهش

+زندگیه دیگه ، یه روز خوب و یه روز . . .

+هنوزم خوشحالم که کسی هست که شش دنگ حواسش با منه (!)

+این نوشته کاملا بی منظور بوده و کسی باعث و بانی حال این لحظه ام نیست

 

 

|- בُخـتَـرپآیـیـزے -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
بعضی شب ها هم هستند

هرچی چشم میندازی به ساعت میبینی که نه نمیخواد بگذره ؟!

بعضی شبها مثل روزای جمعه اند

روزای جمعه ای که گرد غم هم روش پاشیده شده !!!

شبایی که آرزوته یکی بیاد و ماه رو نقاشی کنه تو آسمونت شاید محوش بشی و بگذره این شب لعنتی . . .

 

 


ادامهـ مطلبـ
|- בُخـتَـرپآیـیـزے -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
مـآ وآرِثـآنِ طمعکار تـَـنـهـآیـ ـی هستیم

که در سوگـ خاطره های دیروز ، هرروز و هرلحظه به میراث به جا مانده اش چنگ می زنیم

و دُنـیـآ؛

این بتکده کهنه و مخروب ، پر است از بت هایی که ظاهرشان میخندد و درونشان بسی خالی است

کی ابراهیمی می آید و این قـُرُق ، غـَرق شده را می شکند؟؟؟

کی وهم تلخ تنهایی به هم میریزد ؟!

انتظاری است کـشـنـده و طـولـانـ ـی

 

+بعضی از روزها هم هست که بی اونکه هوا آلوده باشه ، نفس کم میاری ؟!

+بعضی اوقات یه گوش میخوای فقط برای شنیدن ! :(

+کاش که دلم نسوزه ، کاش دستام رو بگیره که بلند شم (!)

|- בُخـتَـرپآیـیـزے -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
یه روزایی هم میاد تو زندگی

 

که همینجوری

الکی

یهویی

یه اتفاق کوچیک می افته

و

بعد از مدتها تو یادت می افته که خدا یه نعمتی بهت داده به اسم اشک

که گریه کنی تا سبک شی

و چقدر این گریه ها میتونه آرومت کنه !!!

 

 

 

+از حرف مردم جز گلایه هاشون ، کنایه هاشونه که میشه سوهان روحت !!!

 

 

+بد شد ، اون اتفاقی که افتاد کوچیک بود اما خب ، بعد مدت ها چشمام با اشک آشتی کرد !

|- בُخـتَـرپآیـیـزے -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
اگـر روزی من نبودم !

به شهــرزاد قصه گو ، بگو

قصه اش را به پایان ببرد

بگو :

انتظار کشیدن در خم کوچه های ندانستن سخت است

که ندانی "می آید " و نه حتی ندانی که "گذر " می کند یا نه ؟!

بگو تمام بار تهمت های شکستن پرهیزکاری های صوفیانه را به دوش من بگذارد

و

"تو" همان یکی باشی که بود و "من" همان که رفت !

اگر روزی من نبودم

به شهــرزاد قصه گو ، بگو؛

قصه اش را به پایان ببرد ، آنگونه که هست

نه آنگونه که باید می بود اما نبود

نه آنگونه که باید میشد اما نشد

 

اگر روزی من نبودم

تو نیز فراموش کن داستان غم انگیز

بودن ها و "نبود" شدن ها

فراموش کن روزی در هـــزار توی این جهان تو به توی

"مـَنـی" بود که در گذر زمان "او"یی شد اسیر دست خاطره ها !!!

 

 

+ تمام تلخند های امروز فدای یک گریه از سر شوق دیروز !

+دلگرم نگاهی ام که گاهی به نگاهی گره از اخمم می گشاید!

+بیکاری هم عالمی دارد برای خودش :)

|- בُخـتَـرپآیـیـزے -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
از این روزهای بهاری اما خشک و بی روح

از تابستانی که نیامده هرروزش مرا می سوزاند

از این تشویش ها و دل ناگرانی های نفرین شده ،

از همه ی این روزها و لحظه ها وفکرهای پاک نشدنی در لایه لایه های ذهنم بیزارم !!!

 

+خط و نشان دوزخت را برایم نکش ؛ این دنیایم هرروزش دوزخ و هر لحظه اش جهنم است !

 

 

 

|- בُخـتَـرپآیـیـزے -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
این روزها حالشون خوب نیست :(

 

یه چیزیایی کم دارند و یه چیزیایی هم زیاد . . .

 

خلاصه ؛ حال این روزا خوب نیست !!!

 

|- בُخـتَـرپآیـیـزے -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
چـرا آدما بی خبر از درون همدیگه قضاوت میکنن؟؟؟

چرا محبت ها به چشم نمیان ؟؟؟

چرا ماها خسته نمیشیم از به دست گرفتن نقاب هایی که هرروز یک شکلن ؟!

 

+این شبها خسته ام  :(

|- בُخـتَـرپآیـیـزے -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
لذت یک بستنی قیفی خنک توی هوای گرم تابستون همراه یک رفیق 6 دنگ

همونقدر میتونه شیرین و دلچسب باشه

که قهوه ی داغ توی کافه سر راه و توی هوای برفی  !

همونقدر که بدونی هنوزم هستن کسایی که وقتی چونه هات لرزید نذارن اشکات هم بلرزه !

همونقدر که وقتی اشک تو چشات جمع شد بدونن که گریه واست سخته و نذارن اشکات بریزه !

همونقدر که سکوت کنن تا با خودت کنار بیای تا بغضتو قورت بدی!

همونقدر که بدونم هنوزم هستن کسایی که ناراحتیم واسشون مهمه ! :)

 

 

 

 

+گوشه چشمی از تو برام کافیه تا بفهمم هنوزم هوامو داری

+برای سالم بودن وجود مهربون خواهریم ازت ممنونم

|- בُخـتَـرپآیـیـزے -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

با دستانی آلوده به گناه

و

چشمانی که به روی حقیقت ها بسته است

و

دلی لبـریز از خواهش های مانده در راه


از معصومیتی از دست رفته ...

و

ذهنی ملول تر از فکر های آشفته


روی دیدنم در آینه نیست 

هراس دیدنی خودی که "من" نیست 

مرا می کشاند تا مرز جنون های در هم آمیخته

من "بر باد رفته ام "

طوفان زده ی کویری بی آب و برهوت

از بغض خواهش های آمیخته به هوس سوخته ام

دلم عزمی میخواهد از جنس تو

آرامشی از رنگ تو

نگاهم خواهی کرد ؟؟؟

دستانم را چه ؛ خواهی گرفت ؟؟؟

عهدی تا ابدیت میان "من" و "تو"

قولی پایبندتر از چینی بند زده ی وجودم

و گره ای بر دستان گره خوردمان

گره ای کور ...


نگاهم میکنی امــــروز ؟!
+برای تو ... برای تمام روزهای نیامده ات

برای من ... برای تمام دقایق ناگزیرم

برای ما ...


|- בُخـتَـرپآیـیـزے -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
قصه امشب من ، قصه تازه ای نیست


امشب

یکی از هــــــــــزار و یک شبی است که


"شَهـــریار"ِ سرزمین رویاها با قصه های هــزار و یک شب آرام نخواهد گرفت؛

و


"شهــــــــرزاد" قصه گو نیز در دلش ولوله هـــــــزار شبِ باقی برپاست !!!


امشب قصه من ،


کهنه قصه ای است طولانی ، قصه ای است از تبار قصه های مادربزرگــــ. . .


"کهنه ، قدیمی ، تــَـلــخ ...اما حقیقی "+ قصه تلخ و مکرر عادت ، دلخوشی های کوتاه ، بغض های ناگهانی ،

تلنگر های کوچیک همشون میشن

روزهایی که درگیر پیچ و تاب های زندگی هستیم و بی حساب و کتاب فقط جلو میریم!!


+امشب یک "من" و هزاران "تو" طلبکار از زمین و زمانم ،

خودت را امشب قرض میدهی ؟؟؟

امشب کم دارمـَت !!!

|- בُخـتَـرپآیـیـزے -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
من از این "من "ِ هرروزه ام


من از این "هرروز"ِ دیروز زده ام


از این "دیروزهای" گذشته ام


از این "گذشته ای "که گریبان گیر همه لحظه ام هست مــُـ ــتــِـ ـــنـــَـ ــفـِـ ــرَم  . . .


من از این "منـی" که دربند لحظه هاست مــُـ ــتــِـ ـــنـــَـ ــفـِـ ــرَم . . .
+به هر دری بزنی که یادت بره اما فکرت بهت پوزخند بزنه و بگه : "یــآدَم"

+یک تنوع ، یک تلنگر شاید بهانه ای باشد برای گذر از این لحظه ها "شـــآیـَـد . . ."


|- בُخـتَـرپآیـیـزے -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

سیزده من اینگونه به در میشود


خیره به آینه مرور میکنم


تک تک ثانیه های این به ظاهر عید و سال نو را


_ نگاهی سرد تر از یخ و لبخندی بی جون


سبزه را گره زدم


گره ای کور به این روزهای رکود زده ی بی تقویم


من این نحسی موریانه زده را کجا در کنم ؟!


و اینبار دروع سیزده ام به واقعیت طعنه میزند


حال "من " خوب است ---> مرا همین بس که هنوز هم میتوانم فارغ از احوالات درونم بخندم و بخندانم  <---
+سیـــزده روز از سال جدیدم گذشت و این بار عجیب به واقعیت های انکار های پی در پی ام ایمان آورده ام

+آفت روزمرگی دور از روزهای باقی ام باد|- בُخـتَـرپآیـیـزے -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

بازهم عید . . .

بوی سنبل و سبزه سر سفره هفت سین . . .

بازهم عیدی و پول نو تا نخورده بین صفحه صفحه های قرآن . . .

بازهم مـــهــــمـــونی :(

کاش یکی بود تا میفهمید که این مهمونی ها واسه من یکی دیگه حلاوتی نداره و بیشتر در درون داغونم میکنه . .

کـــــــــــــــــآش. . .+هنوز هم مثل چند سال گذشته معنی خیلی از رسومات رو نمیفهمم

+هنوزم کوچه علی چپ برام بهترین و امن ترین جا است واسه فرار از حرفهایی که گاها" باورشون دارم 

+هنوزم معنی خیلی از نگاه ها رو نمی فهمم

+هنوزم بلاتـــکــلیـــــفــــــم

|- בُخـتَـرپآیـیـزے -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
چـه زود گذشتـند روزهایی که گمان میکردم " مــُــهر مـاندگاری " بر پیشانیشان خورده و هرگــز نمیگذرند . . .

تو که غریـبـه نیستی ؟!

روزهایی را هم داشتم که دلم میخواست هرگز جایشان را به فردا ندهند . . .


غـریبه ی آشنای داستان های هر شبه ام"شــهـرزادت" این سال را نیز به پایان برد 


× روزهایی بغض کرد و گریه نکرد

× روزهایی گریه کرد و اشک نریخت

× روزهای زیادی خندید و اشک ریخت


روزهایی که در کنار هستی شان "نیست " شدند و دست در دست ِ فرداها به گذشته ام بدل شدند

روزگارانی که امروز برایم خاطــره اند و آه و لبخند و شاید بغضی بر گلو . . .

روزگارانی که هرچه بودند دوستشان داشتم و دارم ؛

چرا که روزگاران عمر من اند و عمر من نیز هدیه ای است نه جاودان اما زیبا از جاوید ترین وجود جاودان 


غـریبه ی آشنای داستان های هر شبه ام


قدمی بردار ، قدمی رو به سوی بی نهایتی که آینه در آینه با هم می سازیم

کنارم باش و رهایم مکن

که من به حضور مانوس لحظه به لحظه ات خو کرده ام !روزگارانت خوش ، شادیت افزون باد !

نوروزتان به طروات شکوفه های بهاری

×:پیشاپیش عید مبارک

|- בُخـتَـرپآیـیـزے -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
در زندگی من هرروز

                        هر لحظه 

                                   هر ثانیه 

                                            اتفاقی می افتد


اینجا ؛ در زندگانی من قانون جاذبه عجیب همه توانش را به کار می بندد برای افتادن این اتفاقات !

جایی دورتر ،

اندکی ؛

به اندازه یک قد و قامت در مغزم ،

درست در مرکزی ترین نقطه اش اما ،

خلاء محض است .

تمام فکرها معلق و نا به سامان در ذهنم غوطه میخورند 

و من مبهوت این همه تضادهای موجود ام 

مبهوت و شاید گاهی نا توان در برابر تغییر شرایط !
+دلم یک کوچ دلپذیـر میخواهد

+حسی ماورای جبر و منطق افلاطونی مرا مجبور میکند ؛ حسی ورای هر احساسی و نامش را نمیدانم !

+دلم داغی میخواهد نه بر دل ، بر دست هایم که تنبیه بشود دل!


|- בُخـتَـرپآیـیـزے -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
این زمین اون دنیایی نیست که آدم و حوا به خاطرش درد هبوط رو چشیدن !!!!


این زمین اون دنیایی نیست که اسماعیل ها به خاطرش تا مسلخ گاه و قربانی شدن رفتن !!!


این زمین ، یک زمین خاکی بی ابعاد و سرده که آدماش به خاطره کینه های شتری سزای نیکی رو بدی میکنن!!!


این زمین ،

یک زمین خاکی و سیاه ِ

که هنوز بعد از هزاران سال قابیل ها با هابیل ها سر حق مسلم یک دیگر می جنگند

و برادر کشی عجیب رسم است !


این زمین در عین سیاهی گرد است

و بدان ، تو ، من ، او و هر ضمیری حال غائب یا حاضر ، جمع های مکسر یا ضمایر بی قاعده مکافات عـَملـِمان

همه در همین زمین است نه کره ای دیگر ، نه جهانی بــِـه از جهان کنونی !!!+بعضی روزها نفس کشیدن تو هوایی که مردم از بی هوایی و بی اونکه کسی را داشته باشند که هوایشان را

داشته باشد خیلی سخت میشه ، خیــــــــلـــــــــی 

+این روزها هم بگذره ، بازم روزهایی میاد که باز باید فقط بگذره

|- בُخـتَـرپآیـیـزے -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
اینجــــآ هر جای دنیا می خواهد باشد


من دنیایم را خودم می سازم ،


حتی اگر هزاران کوه در برابرم قد علم کنند

حتی اگر از آسمان جای باران ، سنگ ببارد


دنیایی خواهم ساخت

که جواب نیکی بدی نباشد و محبت پاسخش مهربانی و لبخند باشد

دنیایی که برحسب نگفته هایت تو را بفهمند نه حرفهای سر زبانی خودشان 

دنیایی که عیار آدم ها با عیار طلاهای انبارشان سنجیده نشود


دنیایم را می سازم

حتی اگر دارایی ام لیوانی آب باشد و پیش رویم کویری بی انتها ...


من قدرتی در دستانم و نهایتی نا متناهی در قلبم دارم 

دنیایم را خواهم ساخت !

+خوبه که اطرافم هنوزم هستن آدمایی که سرکوفت نمیزنن و نمیپرسن فقط آروم میکنن :)

+هنوزم حکمت یه سری چیزا رو نمی فهمم اما قربونت خدا جون گاهی به رحمتت عجیب محتاج میشم


|- בُخـتَـرپآیـیـزے -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
حس قشنگیه صبح خیلی زود از خواب بیدار بشی و ببینی همه جا رو برف پوشونده

حس قشنگتر اینه که اولین قدم رو تو روی برف های پا نخورده بذاری و قدم بزنی

حس خوبیه که مامانت پا به پای شیطنت هات بیاد و نگه :زشته ، نکن !

حس خوبیه که بدونم دستام تو دستای کسیه هیچ وقت رهاش نمیکنه


برف به اندازه مهربونی های مامانم برام شیـــــــــرینه !!!

.

.

.

+میدونی از همه اینا بگذریم ، مدت هاست که حس میکنم که در کنارمی 

+در مرکزی ترین نقطه قلبم و اینه که همیشه من تنها نیستم !

+همیشه من و خودم باهمـیم  :)
+من و خودی که زاده یک شب برفی پاییـــــــزی هستیم !


  

|- בُخـتَـرپآیـیـزے -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
یک شب برفی

یک فنجان چای با عطر دارچین

روی به روی شومینه

خیره به آتش هایی که از گرما می رقصند

 لبخندی بر لب و ذکری زیر لب" : خدایا شکرت " برای دلخوشی همین لحظه

.

.

بی خیال که بعضی مشکلات حل نمیشه ! :)
+ بعضی عادت ها ترک نمیشن فقط پررنگ تر میشن ، مثل عاشــــــــــق برف بودن
+از هیجان اومدن برف انقدر خندیدم که اشکم در اومد
:)

|- בُخـتَـرپآیـیـزے -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
در دنیای عجیب و بی در و پیکر ما آدما اگر بگردیم شادی های کوچیک اما لذت بخش هم پیدا میشه !


× مثل تموم شدن امتحان ها smilies2

× مثل نشستن پای اینترنت بی دغدغه بعد از یه عالمه وقت smilies4


× رفتن به مهمونی  smilies4


× مثل هدیه گرفتن smilies3

× مثله ..... نم نم و چیک چیک بارون   ktmj_5002


×مثل گوش دادن یه آهنگ شاد smilies2


همه ی اینا شاید کوچیک باشن ، شاید لحظه ای باشن اما میتونن شادی چند روزمون رو بسازن !!!
|- בُخـتَـرپآیـیـزے -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
روزگـــآر زمســـتانـی مرا می بینی ؟؟؟

روزگـــآری که من تنها هستم و شاید تنها من نیستم که زمستانی این چنین را پیش رو دارم !


روزگـــآری که برف تنها دلخوشی ساده من است !

و مدت هاست که دلم با صدای گنجـشکــ های درخت کاج رو به پنجره ام خوش نمیشود !


و بــــــرفـــــ...

کلام ساده ای سپید و خنک ، در حصار جهنـمی که این روزها و این ساعت ها مدام آتشش را سوزانتر میکند

دقایقی که روزگـــآرانی نه دور، آرزوی ایستادن ابدیش را داشتم و این روزها عجیب نمیگذرند !

حس خنک ها وزش نسیم اردیبهشت است !

حس لمس سپیدی در دستان یخ زده و گونه های سرخ و سرما زده ام !


در دقایقی بی بدیل غوطه ورم !

دلخوشی هایم عوض شدند و دیگر چیرهء دست عادت نیستند !

عادتی که ترکش مرض بی هویتی ثانیه ها را در پی داشت !

عادتی که می رود تا به اتفاقی حادث شود،

اسیر گهگاه نگاه شوریده و خسته ای بر صفحه سیاه شدهء خط خطی هایم !


"یکـــــــ نفـــــس عمـیــق "


این روزها هم بگذرد ، این ثانیه ها هم نمی مانند ...حتـّـی من

گذر خواهم کرد چون آهـــوی گریز پای از چنگال نیرومند اما پیر شیرِ خاطرات

آنچنان که چشمانم اسیرش کند

و این بار داستانم را من به پایان خواهم برد ، چنان که دیگر هیچ آهــویی اسیر چنگال شیر پیر قصه ام نباشد


+عادت ها هم ترک میشوند ، نمیمانند و این نماندن هم عادت میشود !

+حادثه ، اتفاق ...خوش یا ناخوش باید می افتاد خیلی زودتر از این حرفها !!!

+اطرافت که شلوغ باشه دیگه حتی وقت برای انجام عادی ترین کارات هم نداری چه برسه به فکر کردن !!!

+وفتی مجبـــــــــــــــــــــوری که .............


|- בُخـتَـرپآیـیـزے -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

از این روزا بیزارم ...

این روزا که بیشتر شبیه جون کندن میون جدول بیگانگی و یگانگیِ مــُ تــــِ ـنـــَـ فـــِـ رَ م+میام به زودیـــــــــــــــــــ. . . .
|- בُخـتَـرپآیـیـزے -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

شب یلدا فقط یک نفس اضافه دارد با هــــــــزار و یک شب دیگر


یلدا یعنی بدانی که انقدر عمرت کوتاه است که یک دقیقه اش غنیمتی است

یلدا یعنی پاییز  ِ عاشق بعد از برگریزانی از هجران به فراغتی می رسد ؛ سپید ...


امیدوارم با شروع زمستان بهار آرزوهایتان زمستانی نباشد !

یلدا مبارررک !

+دوستای عزیز ؛ شدیدا درگیر امتحاناتم حتما حضور پر مهرتون رو جبران خواهم کرد !

|- בُخـتَـرپآیـیـزے -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
سرم گیج میرود و دستانم خوابــــ...

گره زده ام انگشتانم را و محکم پلک میزنم

تا نچکد ته مانده غروری که این روزها زیر نقابی خنده بر لب آن را پنهان کرده ام !!!

بگذار همه خیال کنند که بی خیالــــ ِ بی خیالــــَم ...

وقتی دو دو زدن نگاه و لرز صدایم را نمی فهمند

و از ستاره شمردن شب هایم بی خبرند !!!
+گاهی اوقات خندیدن با بغض خیلی راحتتره تا اینکه بخوای با گریه بگی چی شده ؟!؟

|- בُخـتَـرپآیـیـزے -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
پــــــــــــــــــــــــــــــایــیــــــــــــــــــــــــــــــــز مدت هاست که در خانه ما میهمان است !


از آن روزی که نبودی تا به گل های خانه آب دهـــــــــــــــــی !

+بعضی از روزها سالگرد روزهایی از بچگیاتن که بغض هاشون گلوت رو بدجوری خراش میده !
+نزدیک سالگرد پدر برزگی ام که تو عالم کوچکیام و بچگیام عجیب برام بزرگ بود !
+این روزها فقط توی خوابه که نوازش گرم دستاشو دوباره حس میکنم !
+یادش گــــــــــــــــــرامی ! :(

|- בُخـتَـرپآیـیـزے -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
Aytem.ir